HTML Widget

Tỷ giá 1 USD = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (USD/VND)

Giá 1 USD bằng bao nhiêu VND? Tỷ giá USD = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (United States Dollar - Vietnamese Dong)

25,455.01

Send Money

Tỷ giá (USD to VND): 1 USD (United States Dollar) = 25,455.01 VND (Vietnamese Dong) Tỷ giá hối đoái trung bình tại thời điểm : 2024-06-24 03:19:49 UTC . # Lưu ý, thông tin trên là tỷ giá trung bình giữa giá mua và giá bán, chỉ để tham khảo! Vui lòng liên hệ ngân hàng địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.. Disclaimer