HTML Widget

Tỷ giá 1 UAH = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (UAH/VND)

Giá 1 UAH bằng bao nhiêu VND? Tỷ giá UAH = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (Ukrainian Hryvnia - Vietnamese Dong)

662.66

Send Money

Tỷ giá (UAH to VND): 1 UAH (Ukrainian Hryvnia) = 662.66 VND (Vietnamese Dong) Tỷ giá hối đoái trung bình tại thời điểm : 2023-12-10 00:06:36 UTC . # Lưu ý, thông tin trên là tỷ giá trung bình giữa giá mua và giá bán, chỉ để tham khảo! Vui lòng liên hệ ngân hàng địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.

Đừng bị tính phí quá cao khi bạn gửi tiền ra nước ngoài. Wise sử dụng tỷ giá hối đoái thực. Làm cho chúng rẻ hơn tới 8 lần so với ngân hàng của bạn. Tìm hiểu thêm...